Strona główna
Nasza szkoła...
Informacje
AKTUALNOŚCI
Historia
Tradycje
Osiągnięcia
Europa w szkole
Linki
Kontakt
Kontakt
 

 REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI: 

I.          Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu  elementy informatyki jest zgodne z Zarządzeniem Ogólnym Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz postanowieniami Statutu Szkoły nr 36 dotyczącym oceniania uczniów.

II.        Zasady oceniania:
Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości, z możliwością stworzenia indywidualnego programu „naprawy”.

1.         Ocenie podlegają:
a)   
praca na lekcji

·        
ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji,
·        
odpowiedzi ustne,
·        
jakość pracy i aktywność na lekcji,
·        
współpraca w grupie;
b)   
sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym zakresem,
c)   
prace domowe
d)   
osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych.

2.         Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.

III.      Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny
1.        
Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną.
2.        
Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.        
Organizacja pracy.
4.        
Praca z programem – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiąganie przewidzianych rezultatów.
5.        
Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązywanego zadania.
6.        
Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
7.        
Aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach przedmiotowych, w pracach redakcji gazetki szkolnej itp.
8.        
Współpraca w grupie.
9.        
Wkład pracy ucznia.
10.    
Stopień i rodzaj motywacji uczenia się.

IV.      Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów
1.        
Sprawdziany 
2.        
Ćwiczenia praktyczne 
3.        
Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych i nowych oceniane według znanych uczniom kryteriów, np.: rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej.
4.        
Prace domowe.
5.        
Planowa obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak:

·        
przygotowanie stanowiska pracy,
·        
aktywność i zaangażowanie na lekcji,
·        
współpraca w grupie,
·        
tempo pracy,
·        
przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.
6.        
Inne formy aktywności (np. udział w konkursach, wykonywanie zadań nadobowiązkowych).

V.        Zasady ustalania oceny bieżącej
1.        
Obszary, w których uczeń oceniany jest według podanej tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności z informatyki:

·        
sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia,
·        
odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.
2.        
Obszar, w którym uczeń oceniany jest według podanej tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie postaw w stosunku do przedmiotu informatyka:

·        
przygotowanie stanowiska pracy,
·        
aktywność i zaangażowanie na lekcji,
·        
współpraca w grupie,
·        
tempo pracy,
·        
przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,
·        
udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia.

VI.     Postanowienia końcowe:
Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie, które jest odnotowane w dzienniczku ucznia. W razie braku dzienniczka uczeń traci w danym dniu ten przywilej.
Ocena końcowa jest ustalana przez nauczyciela w oparciu o oceny cząstkowe, ich waga jest zróżnicowana wg następującej hierarchii :
sprawdziany, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, aktywność, zadania domowe, inne.


   REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z MUZYKI:

 Narzędziami pomiaru wiedzy i orientacji w przedmiocie są:
·         śpiew,
·
         gra na instrumentach perkusyjnych ( lub innym dowolnym instrumencie)
·
         taniec,
·
         praca na lekcji, odpowiedzi ustne, kartkówki, testy sprawdzające wiedzę,
·         zeszyt, ćwiczenia 
·         przestrzeganie zasad właściwej organizacji pracy    
·         konkursy muzyczne szkolne i pozaszkolne

Kryteria i sposoby ich oceniania:
Testy sprawdzające wiedzę obejmują większą część materiału, są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej przed ich terminem. Nieobecność na pisemnym sprawdzianie nie zwalnia z obowiązku pisemnego zaliczenia- termin ustala nauczyciel. Pisemne prace, z który uczeń otrzymał ocenę niedostateczną są poprawiane w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
Testy są oceniane systemem punktowym:
31%-50% pkt -dopuszczający
51%-74% pkt -dostateczny
75%-90% pkt -dobry
91%-100%pkt-bardzo dobry 

Ustalenia dodatkowe:
Uczeń ma prawo zgłosić 1 raz  w semestrze nieprzygotowanie(np) do lekcji.
Wszystkie oceny ma obowiązek wpisywać do dzienniczka.
Ocena końcowa jest ustalana przez nauczyciela w oparciu o oceny cząstkowe.

Na ocenę c e l u j ą c ą uczeń:
-          bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, dykcyjnym, artykulacyjnym, dynamicznym, we właściwym tempie i prawidłową interpretacją  słów i melodii
-
          gra na flecie lub innym dowolnym instrumencie bez błędów
-
          samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór
-
          potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego 
-
          posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą
-
          bierze czynny udział w pracach chóru szkolnego lub zespołu muzycznego
-
          jest bardzo aktywny muzycznie
-
          wykonuje różne zadania twórcze np. układa melodię do wiersz, akompaniament perkusyjny do piosenki

Na ocenę b a r d z o   d o b r ą  uczeń:
-          bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym
-
          potrafi rytmizować tekst
-
          rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać
-
          zna podstawowe pojęcia muzyczne z programu danej klasy
-
          zna nazwiska wybitnych polskich wykonawców

Na ocenę d o b r ą  uczeń:
-
          śpiewa rytmicznie, lecz z błędami intonacyjnymi
-
          rytmizuje łatwe teksty
-
          zna podstawowe terminy muzyczne i wie, co one oznaczają
-
          w czytaniu nut popełnia błędy
-
          prowadzi zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń

Na ocenę d o s t a t e c z n ą  uczeń:
-
          w śpiewie popełnia  dużo błędów ( głównie intonacyjnych)
-
          wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne
-
          zna tylko niektóre terminy muzyczne
-
          zeszyt prowadzi niesystematycznie i niestarannie

Na ocenę d o p u s z c z a j ą c ą  uczeń:
-
          zamiast śpiewania  - recytuje tekst piosenki
-
          niechętnie podejmuje działania muzyczne
-
          myli terminy i pojęcia muzyczne
-
          wiedza jest fragmentaryczna
-
          najprostsze polecenia wykonuje z pomocą nauczyciela


   REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WF: mgr K.Bobak    

W ciągu roku ocenie podlega:
1.    
Posiadanie stroju dostosowanego do warunków pogodowych.
2.    
Zaangażowanie podczas ćwiczeń.
3.    
Postępy ( na podstawie sprawdzianów i testów)
4.    
Przestrzeganie zasady fair-play, poszanowanie przeciwnika.
Uczeń ma prawo do:

5.    
Udział w dodatkowych formach aktywności ruchowej, w imprezach sportowych.
6.    
Szczególne osiągnięcia sportowe.
7.    
Samodzielnie przeprowadzenie rozgrzewki lub części lekcji.

Uczeń ma prawo:
1. Zwolnienia z udziału w lekcji  wystawionego przez lekarza lub rodziców.

2.    
Dwukrotnego w ciągu  semestru zgłoszenia braku stroju bez podania przyczyny.

Uczeń ma obowiązek:
1.    
Ubierać odpowiedni strój na lekcję.
2.   Być obecnym na lekcji mimo zwolnienia od lekarza. Wyjątkiem jest pisemne zwolnienie rodziców..


  REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WF: mgr G.Plata

Działy:
I.   Aktywność
II.  Sprawność
III.  Wiadomości
IV. Przepisy BHP

I.  a/   W jednym semestrze uczeń może zgłosić dwa razy brak stroju (bez konsekwencji), każdy następny karany jest oceną ndst.
    b/   Raz w miesiącu uczeń oceniany jest za swoją aktywność na lekcji WF.

II.  a/  Bieg LA - 60m - szybkość
        Oceniany jest postęp ucznia:
        Poprawiony czas - ocena bdb
        Czas taki sam     - ocena  db
        Czas gorszy        - ocena ndst
    b/  Sprawdzian siły
      MM brzucha czas trwania 15 sek.
    kl.6                        16 i więcej  ocena cel
                                 15              ocena bdb
                                 14              ocena db
                                 itd.
    kl.5 chłopcy            15 i więcej  ocena cel
                                  14             ocena bdb
                                  13             ocena db
                                 itd.
    kl.4 chłopcy i dziewczynki kl.5
                                 14 i więcej  ocena cel
                                 13              ocena bdb
                                 itd.
    kl.4 dziewczynki     13 i więcej  ocena cel
                                 12              ocena bdb
                                 itd.
    c/  Elementy koszykówki
        -  kozłowanie prawą i lewą ręką
        -  rzut pozycyjny do kosza
        -  rzut z biegu do kosza
   d/  Elementy gimnastyki
       ocena poprawności wykonania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych:
       przewrót w przód, przewrót w tył, stanie na głowie, skok przez kozła, skok przez skrzynię
   e/  Elementy siatkówki
       ocena poprawności wykonania podstawowych elementów techniki:
       Odbicie sposobem górnym, odbicie sposobem dolnym, zagrywka tenisowa

III. Wiadomości - uczeń oceniany jest za prowadzenie rozgrzewki.

IV. BHP
    Uczeń oceniany jest za przestrzeganie na lekcji WF zasad bezpieczeństwa.
    Ocena ndst: a/ niewłaściwe korzystanie ze sprzętu
                       b/ celowe zachowanie mające spowodować zagrożenie zdrowia kolegi lub swojego.